Rīgas privātā pirmsskolas izglītības iestādes "NĀKOTNES BĒRNI"

pašnovērtējuma ziņojums

 


Rīga

2021

 

 

Publiskojamā daļa

 

 

 

 

 

SASKAŅOTS

 

 

 1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums

 

 1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g.

Izglītības programmas nosaukums

 

Izglītības

programmas

kods

 

Īstenošanas vietas adrese

(ja atšķiras no juridiskās adreses)

Licence

Izglītojamo skaits, uzsākot programmas apguvi vai uzsākot 2020./2021.māc.g.

Izglītojamo skaits, noslēdzot programmas apguvi vai noslēdzot 2020./2021.māc.g.

Nr.

Licencēšanas

datums

 

Pirmsskolas izglītības programma

01011111

JŪRMALAS GATVE 76, RĪGA, LV-1083

V_1010

15.02.2019

30

46

 

 1. 2. Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums

 

 1.  

 Informācija

 Skaits

Komentāri (nodrošinājums un ar to saistītie izaicinājumi, pedagogu mainība u.c.)

 1.  

Pedagogu skaits izglītības iestādē, noslēdzot 2020./2021.māc.g. (31.08.2021.)

 1.  

 

 1.  

Ilgstošās vakances izglītības iestādē (vairāk kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g.

 1.  

 

 1.  

Izglītības iestādē pieejamais atbalsta personāls izglītības iestādē, noslēdzot 2020./2021.māc.g.

 1.  

 

 

 1. 3. Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos rezultātus 2021./2022.māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības iestādei un izglītības iestādes vadītājam)

 

Mācību gada darba prioritātes

Sasniegtie rezultāti

Visu mērķgrupu aktīva iesaiste izglītības iestādes plānošanas un pašvērtēšanas procesā

1. 80% darbinieku aktīvi iesaistās iestādes darbības plānošanas procesā.

2. 100% darbinieku un 40% vecāku aktīvi iesaistās izglītības iestādes pašvērtējuma procesā.

3. Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums atbilst normatīvo aktu prasībām.

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi

 

 1. 1.Izglītības iestādes misija – MĪLĒT, SAPRAST,PALĪDZĒT, AUDZINĀT, MĀCĪT,  MĀCĪTIES UN ATBILDĒT PAR VEICAMĀ DARBA SASNIEDZAMO REZULTĀTU!

.2.2. Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo 

IESTĀDE UZ KURU IZGLĪTOJAMIE VĒLAS NĀKT,JO TAJĀ IKVIENAM IR IESPĒJA AUGT, ATTĪSTĪTIES UN PILNVEIDOTIES DROŠĀ, RADOŠĀ UN MĀJĪGĀ VIDĒ UN JŪTĀS VEIKSMĪGI UN LAIMĪGI!

KATRS INDIVĪDS ĪPAŠS AR TO ARĪ INDIVIDUĀLS!

 1. 3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – CIEŅA, SADARBĪBA, ATBILDĪBA,KOMUNIKĀCIJA.

 

 1. 4. 2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti

 

 

Mācību gada darba prioritātes

Sasniegtie rezultāti

Secinājumi

Īstenot kompetenču pieeju mācību procesā.

Plānotais rezultāts ir sasniegts daļēji.

 

Mērķtiecīgi turpināt ieviest un īstenot kompetenču pieeju visā mācību procesā.

Pilnveidot izglītojamo vērtējumu procesu un vecāku informēšanu par bērna sasniegumiem.

 

Sasniegtais rezultāts kopumā atbilst plānotajam rezultātam

Turpināt lietot pieņemtu vērtēšanas kārtību.

 

                                                                      3. Kritēriju izvērtējums

 

              3.1. Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības

 

Stiprās puses

Turpmākās attīstības vajadzības

1.Izglītības iestādes darbība ir uzskatāma par efektīvu.

2.Personāls iesaistās kopīgi definēto mērķu sasniegšanā.

3.Izglītības iestādes savlaicīgi plāno nepieciešamos personāla resursus. Racionāli izmanto esošos cilvēkresursus.

3.Regulāra izglītības iestādes darbības izvērtēšana un turpmākās attīstības plānošana.

1.Visu mērķgrupu aktīva iesaiste izglītības iestādes plānošanas un pašvērtēšanas procesā.

 

2.Kompetenču pieejas mācību saturā nostiprināšana visās mācību jomās.

3. Izvērtēt iespēju digitālo resursu popularizēšanu iestādē.

 

3.2. Kritērija “Vadības profesionālā darbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības

 

Stiprās puses

Turpmākās attīstības vajadzības

1.Izglītības iestādē ir tās darbību reglamentējoši dokumenti atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

2. Izglītības iestāde efektīvi īsteno mazākumtautību izglītojamo integrēšanu latviešu valodas izglītības programmā

 

1.Plašināt elektronisko lietotņu pieejamību saziņai un sadarbībai ar vecākiem.

2. Uzkrāt un izmantot digitālo metodisko materiālu bāzi .

 

3.3. Kritērija “Atbalsts un sadarbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības

 

Stiprās puses

Turpmākās attīstības vajadzības

1. Izglītības iestādes darbību raksturo profesionāla savstarpēja vadītāju un pedagogu sadarbība un atbalsts.

2.Izglītības iestāde sadarbojas ar Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Imanta”, kas realizē speciālo mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem.

3.Izglītības iestāde īsteno daudzveidīgas sadarbības formas ar izglītojamo vecākiem (sapulces, individuālas pārrunas, pasākumi, izstādes u.c.)

4. Izglītības iestādē ir vienota kārtība, kādā vecāki tiks informēti par bērna mācību sasniegumiem, progresu un grūtībām.

 

1.Iesaistīties valsts vai pašvaldības aktivitātēs, pasākumos vai projektos

 

2. Atbalstīt personāla vēlmes un aktīvi ieviest inovācijas savā darbā.

3. Aktivizēt vecāku iesaisti izglītības iestādes darbā.

 

3.4. Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības

 

Stiprās puses

Turpmākās attīstības vajadzības

1. 100% pedagoguizglītība un kvalifikācija atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

2. 90% pedagogu profesionālās kompetences pilnveide atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

3. Izglītības iestādē ir izveidots profesionālās pilnveides plāns,  kas regulāri tika analizēts un aktualizēt. 

          Izvērtēt iespējas vērtēt pedagogu profesionālo darbību. Kvalitātes novērtēšana notiek saskaņā ar izglītības iestādes "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtību". 

 

 

 1. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2020./2021.māc.g.

4.1. Nav

 1. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi

5.1. Nav

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana

 1. 1. Šajā mācību gadā pievērsām uzmanību izpratnei par drošību un veselīga dzīvesveida nozīmi. Pirmsskolas galvenie uzdevumi ir dot bērniem iespējas gūt zināšanas un veidot prasmes, iemaņas, sevis izteikšanas formas, kuras sekmē personības vispusīgu attīstību: attīstīt katra bērna aktivitāti, rosinot vēlmi izzināt apkārtējo pasauli. Pedagogi ievēro izglītojamā personības attīstības vajadzības, individuālās specifiskās īpatnības. 6.2.   Secinājām, ka: 

 

 

 1. Citi sasniegumi

7.1. Nav